PRE / HOMENEXT

______________地下宮殿_______________


在伊斯坦堡的舊城區,

藏有著這麼一個地下宮殿,

深埋在地下∼不見天日,

其實這裡是拜占庭時代所建造的地下水庫,

將乾淨的水經由羅馬水道橋,

由郊區引入到市區,

儲存於地下水庫中,

供應著當時君士坦丁堡的用水。

_____________________________________________