PRE / HOMENEXT

______________耶尼清真寺_______________


伊斯坦堡的天際線,

因為有了一間間清真寺的喚拜塔而豐富,

西化進步的土耳其,

對伊斯蘭教沒有從前的狂熱,

但是可蘭經中所述說的毎一條真理,

還是深埋藏在每一個土耳其人心中∼

_____________________________________________