PRE / HOMENEXT

______________遠望金角灣與博斯普魯斯海峽交會_______________


金角灣也是伊斯坦堡與博斯普魯斯海峽上重要的水道,

也是古代守護君士坦丁堡時最重要的戰略水道。

_____________________________________________