PRE / HOMENEXT

______________凱馬克勒地下城_______________


密室與通道間,

常常都放有類似這樣的圓形巨石,

做為堵住每個進出口要道的大石門,

以防止當地下城被敵人發現後,

讓居民能在地下城中抵禦敵人的攻擊∼

_____________________________________________