PRE / HOMENEXT

____________皇后鎮_____________


這艘近百年的蒸氣船TSS厄恩斯勞號,

每天固定航行於瓦卡提普湖上,

從以前為了週邊牧場載運貨物,

到今日專門載運旅客遊覽瓦卡提普湖。

在航行中可別忘了在船上四處逛逛,

從船長室到鍋爐室,

都可以讓遊客自由的參觀!

_____________________________________________