PRE / HOMENEXT

______________埃及方尖碑_______________


原本豎立在埃及的尼羅河畔的方尖碑,

在拜占庭帝國最強盛的時候,

從埃及掠奪而來的紀念品!

將這根紀念碑搬運到當時的君士坦丁堡,

也就是現在的伊斯坦堡,

同樣在羅馬與法國等地同樣可以看到古埃及法老王的方尖碑∼

看來每個列強只要有佔領過埃及,

都沒有忘記搬些紀念品回家。

_____________________________________________