PRE / HOMENEXT

______________凱馬克勒地下城_______________


當初居住在卡帕多奇亞地區的基督人,

為了躲避敵人而建立的地下城,

在這個區域裡有好幾座這樣的地下城,

可以將之視為臨時的避難所,

敵人來襲的時候,

或許能躲個一天兩天,

也可能一躲就躲了個把月,

所以如果說地下城是個臨時的避難所也不正確,

因為整個地下城的規模與可以容納的人數,

都會讓人覺得不可思議∼

究竟有多大?

可以容納多少人?

等一下在告訴你∼

_____________________________________________